Radhanath Maharaj singing Hari Haraya Nama Krishna

Radhanath Maharaj singing Hari Haraya Nama Krishna
/
Radhanath Maharaj singing Hari Haraya Nama Krishna


Radhanath Maharaj singing a short portion of Hari Haraya Nama Krishna during a lecture in Laguna Beach.

Laguna Beach, CA
Aug 17, 2002