Rama Navami – Abhishek and Kirtan

Rama Navami - Abhishek and Kirtan

Abhishek and Kirtan during the Sunday feast on Rama Navami.  The kirtan is led by Urjesvat Prabhu and Chaitanya Chandra Prabhu.

Dallas, TX
2008-04-13