Bhajan – Gopi Gita dasi – Sri Radhe Govinda

Bhajan - Gopi Gita dasi - Sri Radhe Govinda
/
Bhajan - Gopi Gita dasi - Sri Radhe Govinda

&”

Gopi Gita dasi singing the bhajan “Sri Radhe Govinda”.

Dallas, TX
2009-04-04