Rathayatra 2010 – Bharatnatyam Dance – Sanskriti Trivedi – 9/14

Rathayatra 2010 - Bharatnatyam Dance - Sanskriti Trivedi - 9/14

&hl=en_US&fs=1″

Bharatnatyam dance performed by Sanskriti Trivedi at the Dallas Rathayatra.

Dallas, TX
2010-05-22