Bhajan – Gopi Gita dasi – Gopinath!

Bhajan - Gopi Gita dasi - Gopinath!
/
Bhajan - Gopi Gita dasi - Gopinath!

Gopi Gita dasi singing the Bhajan “Gopinath” while visiting Houston.

Houston, TX
2009-01-03